O projekcie

Bezpłatny kurs języka angielskiego na poziomie A1 i A2

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji z języka angielskiego przez min. 80% wśród 420 osób powyżej 18 roku życia, o niskich kwalifikacjach, pracujących, uczących się lub zamieszkujących w rozumieniu KC na obszarze powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego oraz ząbkowickiego województwa dolnośląskiego.

Założenia projektu:

  • Projekt zakłada przeprowadzenie II edycji kursów z języka angielskiego.
  • Każda z edycji projektu przewiduje udział w kursie na poziomie A1 (60 godzin szkoleniowych) a następnie udział w kursie na poziomie A2 (60 godzin szkoleniowych).
  • Uczestnik/czka projektu będzie zobowiąny/na do wzięcia udziału w obydwu ścieżkach szkoleniowych (A1 i A2). Łącznie na Uczestnika/czkę szkolenia przypada zatem 120 godzin kursu.
  • Szkolenia odbywać się będą zarówno w tygodniu, jak i w weekendy.
  • Uczestnicy podzieleni zostaną na grupy 12 osobowe.
  • Uczestnicy/czki otrzymają darmowe podręczniki zarówno do nauki na poziomie A1 jak i na poziomie A2.
  • Na zakończenie ścieżki szkoleniowej przewidziany jest międzynarodowy egzamin certyfikujący.

Planowane efekty:
Zdobycie nowych umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez uczestników/ uczestniczki projektu, co doprowadzi do zdobycia nowych kwalifikacji.

Projekt przyczynia się do zwiększenia aktywności edukacyjnej osób zamieszkałych w województwie dolnośląskim, spowoduje wzrost szans na zatrudnienie lub awans zawodowy uczestników/czek projektu, a co za tym idzie – wpłynie na jakość życia ich i całych ich rodzin. Dodatkowo udział w projekcie zmniejszy problemy pracodawców ze znalezieniem odpowiedniej, wykwalifikowanej kadry pracowniczej i wzmocni aktywność społeczną uczestników/czek projektu.

Okres realizacji projektu:

01.11.2016 – 18.04.2018

Obszar realizacji:

woj. dolnośląskie (powiat wołowski, górowski, lwówecki, jaworski, jeleniogórski ziemskie, lubański, złotoryjski, legnicki ziemski, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski ziemski oraz ząbkowicki)

Wartość projektu:

852 353,10 PLN

Wkład z Funduszy Europejskich:

724 500,13 PLN

Projekt „Kurs języka angielskiego dla początkujących” realizowany jest przez PRETENDER Adrian Wronka z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 173 lok 102, 90-447 Łódź, w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.